ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ลงทะเบียนปกติ11 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 211 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 311 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 411 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปีอื่นๆ (ผู้เรียนตกค้าง)11 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม17 ก.ค. 2565 8:00 น.21 ต.ค. 2565 16:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ( ติด W )17 ต.ค. 2565 0:00 น.21 ต.ค. 2565 16:00 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-วันชำระเงิน6 ธ.ค. 2565 13:00 น.27 พ.ค. 2566 23:00 น.
-ช่วงการชำระเงินระบบการเงิน3 ก.ย. 2566 8:00 น.22 ก.ย. 2566 23:00 น.
-นดร.ทุกชั้นปีกรอกแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์ พน.24 ต.ค. 2565 0:00 น.15 พ.ย. 2565 23:00 น.