ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนหลักสูตรการฝึกอบรมของ นดร. รหัส 58, 59, 61(ด่วนที่สุด)
นดร. สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมตามหลักสูตรแต่ละชั้นปีได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม ตามตารางที่แนบมา โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 (ตามปฏิทินการศึกษา)
ประกาศโดย   งานพิธีการและสารนิเทศ   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2561
 2.ประกาศกลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียนที่ 3/2561(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร ประจำปี 2561
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2561
 3.นดร.ทุกนาย เริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธ.ค. 61 คลิก <<[เข้าสู่ระบบ]>>(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร. ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ธ.ค.61กรณีนักเรียนที่ขอ งดเรียน(W) ต้องทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ งดเรียน(W) หากไม่ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดระบบฯจะไม่แสดงผลการศึกษาในภาค 1/2561 กรณี ลืม Passwords หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อขอรับใหม่ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2561
 4.ตารางสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ทั้งนี้ นดร.ท่านใดประสงค์จะรับตารางสอบเป็นเอกสารสามารถขอรับได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 และสามารถดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานทะเบียนฯ,บอร์ดตารางสอนอาคารอำพล และหอพักนักเรียนทั้งสองหอพัก
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2561
 5.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 21/2561 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 6.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 8.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 11.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •