ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2561
 2.นดร.ลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม ภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)
นดร. ที่ต้องกาลงอบรม เรือช่วยชีวิตฯ และปฐมพยาบาลในเรือ ให้มาดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เอกสารที่ต้องนำมาคือ สำเนาใบประกาศนียบัตร วิชาดำรงชีพฯ และปฐมพยาบาล 1 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พร้อมชำระเงิน 2,700 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2561
 3.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่15/2561(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่เข้าการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับเอกสารที่ ห้อง 8202 อาคารริมน้ำชั้น 2 พร้อมทั้งยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ==> https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html และโปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง วท.บ. เลือกคณะ "วิทยาศาสตร์" วศ.บ. เลือกคณะ"วิศวกรรมศาสตร์" ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2561
 4.ประกาศ แจ้งวันและเวลา สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมของนดร.รหัส 58 (วท.บ., วศ.บ.)(ด่วนที่สุด)
นดร.สามารถ ติดต่อลงทะเบียนอบรมได้ที่ กลุ่มฝึกอบรม อาคาร เรือเอกบุญเลื่อนฯ ก่อนวันอบรม 3 วันทำการ รายละเอียดต่างให้สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มฝึกอบรม
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2561
 5.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 10/2561 เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
นดร.สามารถลงทะเบียนได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง ก่อนวันเปิดเรียน 1 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) และชำระเงินได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2561
 6.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
ประกาศโดย   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2561
 7.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่34/2560(ด่วนมาก)
เรื่อง การทดสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2560
 8.ประกาศกลุ่มวิชาการเดินเรือ ที่ 1/2560
เรื่องกำหนดการรายงานตัวกลับและประเมินผลการฝึกภาคทะเลกับเรือสินค้า ของ นดร. ชั้นปีที่ 5 กลุ่มวิชาการเดินเรือ
ประกาศโดย   กลุ่มวิชาการเดินเรือ   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
 9.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 11.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 12.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 13.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 14.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 25/2560 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2560
 15.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •