ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตามที่หลักสูตรกำหนด(ด่วนที่สุด)
ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 9/2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตามที่หลักสูตรกำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
 2.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำกาคการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
ประกาศโดย   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2562
 3.กำหนดการ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(ด่วนที่สุด)
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฯ ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญา ได้ภายในวันที่ 15 พ.ค.62 (ทั้งนี้เลื่อนได้ 1 ครั้ง) โดยแนบหนังสือรับรองจากบริษัทฯ(กรณีที่ทำการแทนโปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ดำเนินการแทน) ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 โทรสอบถามได้ ที่ 0-2756-4971 ถึง 80 ต่อ 150
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 4.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบขาดแคลนทุนทรัพย์(กยศ.เดิม) และแบบศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ของ นดร.ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 5.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 6.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 8/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 1/2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2562
 7.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 21/2561 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 8.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 11.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 12.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 13.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •