ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ นักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนไม่ได้ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร.ที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา2559 และ นดร.ที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนปกติได้ ้ติดต่องานทะเบียนและวัดผล ที่เบอร์ 02-756-4971-80 ต่อ 150 หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ส.ค.62 - วันศุกร์ที่ 16 ส.ค.62 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2562
 2.ระงับระบบลงทะเบียน นดร. ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มวิชาการทั่วไป)(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมีนักเรียนที่ค้างหนังสือและอุปกรณ์เคมีกับงานห้องปฎิบัติการเคมี ให้ นดร.ที่มีรายชื่อตามแนบติดต่อกลุ่มวิชาการทั่วไป โดยด่วนที่สุด
ประกาศโดย   กลุ่มวิชาการทั่วไป   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 3.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ระบบลงทะเบียนปกติจะปิดในวันที่ 18 ส.ค.62 เวลา23.59น. ทั้งนี้ให้ นดร.ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนดให้เสร็จภายในวันที่ 18 ส.ค.62 เนื่องจาก ระบบฯจะตัดจำนวนที่นั่งให้กับผู้ประสงค์ลงเพิ่มและอาจมีผลให้ นดร.ที่ลงทะเบียนล่าช้าไม่สามารถลงในรายวิชาตามแผนการเรียนของตนเองได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 4.ขั้นตอนการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 5.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2562 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2562
 6.ประกาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล(ด่วนที่สุด)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)"
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2562
 7.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 8.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบขาดแคลนทุนทรัพย์(กยศ.เดิม) และแบบศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ของ นดร.ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 9.ประกาศนโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
..
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 10.หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดสำหรับ นดร. ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2562(ด่วนที่สุด)
ตาม ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 9/2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ นดร.ที่รายงานตัวกลับฯ ตั้งแต่ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามประกาศนี้ให้ครบก่อนยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
 11.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำกาคการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
ประกาศโดย   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2562
 12.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 8/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 1/2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2562
 13.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 21/2561 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 14.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 15.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 16.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 17.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 18.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •