ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ประกาศ พน.ที่10/2567 เรื่อง การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และ ประกาศ พน.ที่11/2567 เรื่อง ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 ชำระเงินได้ถึงวันที่ 18 เม.ย. 67 ระบบฯจะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนหากไม่ชำระเงิน วันที่ 19 เม.ย.67
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2567
 2.ประกาศ พน.ที่63/2566 เรื่องการทดสอบทักษาความรู้ทางวิชาชีพ (HARD SKILLS)(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   กลุ่มวิชาการเดินเรือ   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 3.ประกาศ พน.ที่ 28/2566 และประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 43/2566(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของ นดร. ที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลหรือลงทะเบียนสำเร็จการศึกษา และ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับการขอรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ Approved Test https://shorturl.asia/OKtm5
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2566
 4.เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 5.เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ปกครองนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำชั้นปี(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 6.ประกาศ พน.ที่33/2566 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2566
 7.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 13/2566(ด่วนที่สุด)
เรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2566
 8.ตารางแสดงจำนวนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 2566(ด่วนมาก)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2567
 9.ข้อบังคับ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ฯ(ด่วนมาก)
- ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 10.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 146/2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และสนับสนุน (Support Level) ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2565
 11.ประกาศนโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
..
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 12.ประกาศ พน.ที่ 9/2562 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด …….
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2562
 13.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 14.ประกาศ พน.ที่ 74/2564 การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ
รายละเอียด…..
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2564
 15.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •