ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อ นดร.ที่ค้างหนังสือภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ด้วยงานห้องสมุด ขอระงับระบบลงทะเบียนของ นดร.เนื่องจากมีนักเรียนที่ค้างหนังสือกับงานห้องสมุด รายชื่อตามเอกสารแนบ จึงขอให้ นดร.ที่มีชื่อตามแนบติดต่อ งานห้องสมุดเพื่อคืนหนังสือก่อนการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานห้องสมุด   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
 2.กำหนดการรายงานตัวกลับ ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2561 กำหนด วันศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 เป็นวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารการขอสำเร็จการศึกษา นั้น นดร.สามารถยื่นเรื่องให้เสร็จสิ้นก่อน เวลา 15.00 น. (ทั้งนี้เอกสารประกอบยื่นต้องครบถ้วน)
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2562
 3.ประกาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล(ด่วนที่สุด)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)"
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2562
 4.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 5.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบขาดแคลนทุนทรัพย์(กยศ.เดิม) และแบบศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ของ นดร.ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 6.ประกาศนโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
..
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 7.หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดสำหรับ นดร. ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2562(ด่วนที่สุด)
ตาม ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 9/2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ นดร.ที่รายงานตัวกลับฯ ตั้งแต่ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามประกาศนี้ให้ครบก่อนยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
 8.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำกาคการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
ประกาศโดย   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2562
 9.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 8/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 1/2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2562
 10.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 21/2561 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 11.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 12.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 13.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 14.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 15.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •