ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 101/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2565
 2.ขั้นตอนการตรวจการรายงานตัวกลับจากฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ของ ฝ่ายช่างกลเรือ(ด่วนที่สุด)
กรณีที่ 1 ,2 และ 3
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2565
 3.เรื่อง กระบวนการรายงานตัวกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
ตามที่ได้มีประกาศผ่อนคลายสถานการณ์ Covid-19 นั้น งานทะเบียนฯ ของดรับการบริการส่งเอกสารรายงานตัวกลับทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตาม Link : https://shorturl.asia/Znkiu
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2565
 4.เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนมาก)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2565
 5.ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ปรับปรุงทุกสัปดาห์)(ด่วน)
สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2565
 6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 7.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 146/2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และสนับสนุน (Support Level) ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2565
 8.การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 44/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 9.ประกาศ พน.ที่74/2564 เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 10.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 57/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 11.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 12.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •