ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำกาคการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
ประกาศโดย   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2562
 2.นดร.ของดเรียนรายวิชา (W)(ด่วนที่สุด)
นดร.ของดเรียนรายวิชา (ได้สัญลักษณ์ W ) วันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 อาคารเรียนริมน้ำ เท่านั้น
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2562
 3.นดร.ทุกนาย เริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ค. 62 คลิก <<[เข้าสู่ระบบ]>>(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร. ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 พ.ค.62กรณีนักเรียนที่ขอ งดเรียน(W) ต้องทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ งดเรียน(W) หากไม่ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดระบบฯจะไม่แสดงผลการศึกษาในภาค 2/2561 กรณี ลืม Password ติดต่อขอรับใหม่ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2562
 4.ตารางสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ตารางสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ นดร.สามารถดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานทะเบียนฯ ห้อง 8202 และ บอร์ดประกาศรายชื่อสอบ อาคารอำพลฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2562
 5.กำหนดการ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(ด่วนที่สุด)
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฯ ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญา ได้ภายในวันที่ 15 พ.ค.62 (ทั้งนี้นเลื่อนได้ 1 ครั้ง) โดยแนบหนังสือรับรองจากบริษัทฯ ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 โทรสอบถามได้ ที่ 0-2756-4971 ถึง 80 ต่อ 150
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 6.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบขาดแคลนทุนทรัพย์(กยศ.เดิม) และแบบศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ของ นดร.ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 7.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 8.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 10/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 9.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 8/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 1/2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2562
 10.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 21/2561 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 11.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 12.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 13.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 14.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 15.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 16.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •