ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่24/2560 เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2560
 2.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ(ด่วนที่สุด)
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 3.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 25/2560 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •