ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ การยืนยันยันการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
นดร.ที่ทำการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา อย่าลืม!! กดยืนยันการลงทะเบียน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะไม่มีชื่ออยู่ในรายวิชาที่ท่านลงทะเบียน ทั้งนี้ นดร. สามารถ ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา สามารถสอบถามด้วยด้วยตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 อาคารริมน้ำหรือ เบอร์โทร 02-756-4971-80 ต่อ150
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2562
 2.ประกาศ พน. ที่42/2561 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานพิธีการและสารนิเทศ   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2562
 3.ประกาศ พน.ที่ 37/2561 เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ระบบลงทะเบียนปกติจะปิดในวันที่ 13 ม.ค.62 เวลา23.59น. ทั้งนี้ให้ นดร.ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนดให้เสร็จภายในวันที่ 13 ม.ค.62 เนื่องจาก ระบบฯจะตัดจำนวนที่นั่งให้กับผู้ประสงค์ลงเพิ่มและอาจมีผลให้ นดร.ที่ลงทะเบียนล่าช้าไม่สามารถลงในรายวิชาตามแผนการเรียนของตนเองได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2561
 4.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 21/2561 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 5.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 6.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 8.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •