ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 46/2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 2.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 34/2564(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2564
 3.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
 4.(โปรดกด)ขอความร่วมมือ นดร.ที่สำเร็จการศึกษาทุกนาย ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ดูรหัสนิสิต เพื่อใช้สำหรับแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561https://graduate.buu.ac.th/index.php/main หากไม่แจ้งความประสงค์ ทาง ม.บูรพาจะถือว่าประสงค์เข้าพิธีฯ ทั้งนี้หากประสงค์จะเลื่อนการรับ ให้เข้าไปเลือกว่าเข้าพิธีฯภายในวันที่ 31 ม.ค.64 และยื่นคำร้องขอเลื่อนรับฯได้ที่งานทะเบียนและวัดผลภายในวันที่ 15 ต.ค.64
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2564
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563(ฉบับปรับปรุง)(ด่วนมาก)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2563
 6.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •