ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 6/2561(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 2.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนมาก)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 6/2561 ข้อ 4 สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 3.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่34/2560(ด่วนมาก)
เรื่อง การทดสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2560
 4.ประกาศกลุ่มวิชาการเดินเรือ ที่ 1/2560
เรื่องกำหนดการรายงานตัวกลับและประเมินผลการฝึกภาคทะเลกับเรือสินค้า ของ นดร. ชั้นปีที่ 5 กลุ่มวิชาการเดินเรือ
ประกาศโดย   กลุ่มวิชาการเดินเรือ   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
 5.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 6.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 8.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 25/2560 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2560
 11.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •