ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.3 ตุลาคม 2566 (รอบเช้า) ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
นักเรียนที่มีตาราสอบชน ให้ติดต่องานทะเบียนฯ ก่อนทำการสอบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2566
 2.3 ตุลาคม 2566 (รอบบ่าย) ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
นักเรียนที่มีตาราสอบชน ให้ติดต่องานทะเบียนฯ ก่อนทำการสอบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2566
 3.ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
…..
ประกาศโดย   ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2566
 4.ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ในวันและเวลาก่อนสอบ นดร.ที่มีตารางสอบตรงกัน มา ห้องอำนวยการสอบ ห้อง8202 อาคารเรียนริมน้ำ เพื่อรับทราบที่นั่งสอบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2566
 5.เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 6.เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ปกครองนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำชั้นปี(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 7.ประกาศ พน.ที่33/2566 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2566
 8.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 13/2566(ด่วนที่สุด)
เรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2566
 9.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2566
 10.ขั้นตอนการตรวจการรายงานตัวกลับจากฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ของ ฝ่ายช่างกลเรือ(ด่วนที่สุด)
กรณีที่ 1 ,2 และ 3
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการช่างกลเรือ   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2565
 11.เรื่อง กระบวนการรายงานตัวกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
ตามที่ได้มีประกาศผ่อนคลายสถานการณ์ Covid-19 นั้น งานทะเบียนฯ ของดรับการบริการส่งเอกสารรายงานตัวกลับทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตาม Link : https://shorturl.asia/Znkiu
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2565
 12.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 146/2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และสนับสนุน (Support Level) ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2565
 13.ประกาศนโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
..
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 14.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 15.ประกาศ พน.ที่ 74/2564 การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ
รายละเอียด…..
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2564
 16.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 17.ประกาศ พน.ที่ 9/2562 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด …….
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2562