ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 146/2565(ด่วนที่สุด)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และสนับสนุน (Support Level) ฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2565
 2.ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ปรับปรุงทุกสัปดาห์)(ด่วนที่สุด)
สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2565
 3.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 57/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 4.การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 44/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 6.ประกาศ พน.ที่74/2564 เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 7.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วน)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 8.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560